Bibliografia

Llibres al cercador UAB:

Articles al cercador UAB

Articles ordenats per nombre de cites al Google Scholar

Direcció de tesis al cercador UAB