BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA_RECERCA ARQUEOLÒGICA A IESSO-GUISSONA

 • Camps i Cava, E.; Santaeulària, J. (1982) Guissona 
 • Guitart, J.; Pera, J.; Ruestes, M.C.; Contreras, F.; Vilas, E. (1993) “Resultats de les darreres intervencions arqueològiques a la ciutat romana de Iesso (Guissona, Segarra)”, Tribuna d' Arqueologia 1993 (1991-1992), p. 79-86
 • Pera, J., (1994) La romanització a la Catalunya Interior: estudi històrico-arqueològic de Iesso i Sigarra i el seu territori, Tesi publicada en microforma, UAB
 • Guitart, J.; Pera, J. (1994), “La ciutat romana de Iesso”, Ciutat en el món romà/ La Ciudad en el mundo romano. Actes del XIV Congrés Internacional d'Arqueologia Clàssica, Tarragona, p. 186-188.
 • Guitart, J. (1996-97) “L'antiga Iesso: seqüència evolutiva constatada a l'excavació del camp primer”, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins: Hispània i Roma: d'August a Carlemany. Congrés d'homenatge al Dr. Pere de Palol 37, vol. 2, 815-823.
 • Pera, J. (1996) “La necròpolis paleocristiana de Iesso (Guissona, La Segarra)”, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins: Hispània i Roma: d'August a Carlemany. Congrés d'homenatge al Dr. Pere de Palol 37, vol. 2, p. 1117-1130
 • Pera, J. (2001) “Aproximació a la circulació monetària de la ciutat romana de Iesso (Guissona, Lleida)”, Moneda i vida urbana, MNAC: Barcelona, p.53-63
 • Pera, J. (2003)Epigrafia ibèrica a la ciutat romana de Iesso (Guissona, la Segarra)”, Revista d'arqueologia de Ponent 13, p. 237-255
 • Guitart, J.; Pera, J.; Ros, J. (2005). “Arqueologia a l'antiga ciutat romana de Iesso (Guissona, Lleida)”, Primer Simposi de Patrimoni i Turisme Cultural. Arqueologia Viva de les Ciutats a l'Antiguitat, Lleida, p. 153-192
 • Rodrigo, E. (2004) “L’estructuració del territori de Iesso en època romana”, Guitart, J.; Pera, J. (eds.) Iesso I. Miscel·lània Arqueològica, Barcelona-Guissona, p.171-186
 • Cortés, A. (2004) Estudi estratigràfic d’una Domus alt-imperial al Parc Arqueològic de Iesso, Tesina inèdita, UAB, TES/4607
 • Pera, J. (2005) “La terra sigillata itàlica de Iesso (Guissona, La Segarra), Empúries 54, p. 177-212
 • Rodrigo, E. (2006) L'evolució del poblament i de l'organització de l'Ager de Iesso de l'època Ibèrica a l'antiguitat tardana. Estudi de l'ocupació i estructuració del territori. Tesis en xarxa, UAB
 • Pera, J. (2006) Iesso: Guissona. La descoberta d'una ciutat romana a Ponent, Patronat d’Arqueologia Guissona: Guissona
 • Romaní, N. (2006) Estudi estratigràfic d’un cardo minor de la ciutat romana de Iesso (Guissona, Segarra), Tesina inèdita, UAB, TES/4960
 • Pera, J; Guitart i Duran, J. (2007) “La ceràmica d'imitació en el segle I a.C. a la ciutat romana de Iesso (Guissona): estudi preliminar”, Roca, M.; Principal, J. Les imitacions de vaixella fina importada a la Hispania Citerior (segles I aC - I dC), Documenta 6. ICAC: Tarragona
 • Pera, J; Uscatescu, A. (2007)  “La Antigüedad Tardía en la ciudad de Iesso (Guissona, Lérida). Una aproximación a través del análisis de algunos contextos estratigráficos," Madrider Mitteilungen. 2007 (48), p 204-266
 • Guitart, J.; Pera, J.; Padrós, N. (2009)Excavacions a la ciutat romana de Iesso (Guissona, la Segarra). Les termes públiques i les darreres intervencionsTribuna d’Arqueologia 2009, Barcelona, p. 149-186
 • Pera, J.; Guitart J. (2012) “Necròpolis tardanes a la ciutat romana de Iesso. Un problema per resoldre”, Molist, N.; Ripoll, G. (eds.). Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII), vol. 1, MAC.Olèrdola: Barcelona, p. 161-174
 • Romaní, N. (2012) “Novedades en torno a la ingeniería hidráulica en la ciudad romana de Iesso (Guissona, Cataluña): un sistema de eliminación del aire en la red de distribución hídrica urbana”, L'eau: usages, risques et répresentations dans dans le Sud-Ouest de la Gaule et le Nord de la péninsule Ibérique (IIe siècle a.C.-VIe siècle p.C.). Fédération Aquitania: Bordeus, p. 525-540
 • Rodrigo, E. (2013) “L’estructuració del territori i evolució del poblament i de la xarxa viària de l’ager Iessonensis" a Prevosti, M.; López Vilar, J.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi internacional, Documenta 16, ICAC: Tarragona, p. 201-216
 • Cortés, A. (2014), L’arquitectura domèstica d’època tardorepublicana i altimperial a les ciutats romanes de Catalunya, Serie Forma conventus Tarraconenses. Studia Archaeologica 1, ICAC-UAB: Barcelon
 • Guitart, J.; Pera, J.; Romaní, N.; Padrós, N.; Carreras, C.; Rodrigo, E.; Ros, J.; de Solà, G. (2016) “La ciutat romana de Iesso. Parc Arqueològic de Guissona (2011-2014)” a Actes de les Primeres Jornades d'Arqueologia i Paleontologia de Ponent, Lleida
 • Pera, J. (2016) Els orígens de Iesso, Col. Retalls de Guissona 2, Ajuntament de Guissona
 • Romaní, N. (2019). Carrers i serveis viaris a les ciutats romanes del Conventus Tarraconensis (s. II aC - VI dC) Forma conventus Tarraconensis. Studia Archaeologica 2, IEC-UAB-ICAC: Barcelona

 

 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA SOBRE POUS DE IESSO

 

 • Buxó, R.; Canal, D.; Guitart, J.; Pera, J.; Piqué, R. (2004) “Excavació de dos pous d’època romana a Guissona. L’explotació dels recursos vegetals a la ciutat de Iesso als segles I aC-II dC” a Guitart, J.; Pera, J. (eds.), Iesso I. Miscel·lània Arqueològica, Barcelona-Guissona, p. 213-278
 • Guitart, J. (2007) “L’utilisation de l’eau en Catalogne romaine: le cas de Iesso (Guissona)”, Brun, J. P.; Fiches, J. L. (eds.) Enérgie hydraulique et machines élévatrices d'eau dans l'Antiquité. Actes du colloque international Vers-Pont-du-Gard, Pont du Gard, p. 7-22.
 • Miró, P. (2019) Estudi de la variabilitat dels cànids recuperats al Pou de la Casa fora Muralla del Jaciment de Iesso (finals segle II-inicis segle III dC): causes i dinàmica de formació dels conjunts faunístics i avaluació del paper de Canis familiaris durant els segles I-III dC, Treball de Final de Grau, inèdit, UAB.
 • Padrós, N. (2007) Estudi arqueozoològic del pou 1 de la ciutat romana de Iesso (Guissona, Segarra), Tesina inèdita, UAB, TES/5158
 • Pera, J.; Guitart, J. (2019) Explotación de los recursos vegetales en la ciudad romana de Iesso (Guissona, Lérida) en los siglos II a.C.-I d.C. a Morillo, A.; Heinrich, M.; Salido, J. (eds.), Ephemeral Archaeology/Arqueología Efímera, p. 215-230