El Subjecte Postmodern

Cos i identitat

Des de les mitjanies del segle passat s’han produït importants canvis tan a nivell polític i social com científic i cultural. La progressiva globalització, el sorgiment de la consciencia ecològica i les noves possibilitats, a l’hora de percebre i comunicar-nos, aportades pels avenços digitals, han portat a l’esser humà a replantejar-se les seves relacions amb l’entorn i la seva pròpia definició.
Hereus de les Avantguardes i de la crisi de les categories tradicionals que caracteritza la postmodernitat, els artistes contemporanis han expandit el cinema per subvertir la narrativa tradicional i proposar noves maneres de percebre i explicar el món; s’han apropiat de les xarxes per experimentar un amb nou subjecte ciborgià que depassa els límits tradicionals de les identitats associades a les classes, les races i els gèneres; han creat i navegat mons virtuals per ampliar els límits del cos datificat i han hackejat dispositius i xarxes per posar en evidencia les creixents capacitats de control i vigilància de la capa digital que ens embolcalla i manté permanentment connectats.
El cinema expandit i la realitat virtual, el Ciberfeminisme, el hacktivisme, l’art postdigital i l’enginyeria crítica son algunes de les fonts que han inspirat els següents treballs.